Misyjny program edukacyjny to przyjęcie do swojego życia biednego dziecka z kraju misyjnego i zapewnienie mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarza mieszkające daleko od siebie osoby, różniące się kulturą i zwyczajami, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo. Kto pragnie wziąć udział w programie, zobowiązuje się do opłacenia kosztów jego kształcenia przez okres przynajmniej jednego roku. Po upływie tego czasu, można przedłużyć swoje zobowiązanie wobec tego samego dziecka na kolejny rok lub aż do ukończenia jego edukacji.

Dzieci do misyjnego programu edukacyjnego przedstawiają misjonarze franciszkanie. Na podstawie rozeznania w swoich placówkach misyjnych wybierają oni najbardziej potrzebujące: sieroty, półsieroty, dzieci, którym rodzice z powodu braku zdrowia czy bezrobocia nie są w stanie zapewnić możliwości edukacji, a czasem nawet zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb. Misjonarze przesyłają do Referatu Misyjnego informacje o dziecku wraz z jego zdjęciem. W tej chwili są to dzieci i młodzież z placówki misyjnej w Burkina Faso. gdzie pracują O. Rafał Segieth i O. Robert Jurzysta. W przyszłości pragniemy tym programem objąć dzieci i młodzież z Boliwii. (Projekt ETA)

W misyjnym programie edukacyjnym udział może wziąć rodzina, osoby indywidualne, firmy, zakłady pracy, uczelnie, szkoły, klasy, kluby, stowarzyszenia lub inne grupy, które składają się na opłacanie nauki swego podopiecznego.

Koszty nauki jednego dziecka są zróżnicowane w zależności od kraju, rodzaju szkoły oraz sytuacji rodzinnej i osobistej dziecka. Osoba adoptująca deklaruje wpłatę na konto Franciszkańskiego Ośrodka Misyjnego (z dopiskiem Dać im nadzieję) równowartość od 50 do 190 Euro rocznie, w zależności od swoich możliwości. Wpłat w polskiej walucie można dokonywać w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Udział w programie trwa od momentu złożenia deklaracji. Referat Misyjny przekazuje pieniądze misjonarzom co kwartał przelewem bankowym. Misjonarze osobiście opłacają koszty nauki w szkole oraz troszczą się o zaspokojenie podstawowych potrzeb jak: dożywianie, ubranie, książki, przybory szkolne. Koszty organizacji i administracji programu pokrywane są z dobrowolnych dodatkowych ofiar.

Aby uczestniczyć w programie, należy wypełnić deklarację i przesłać ją na adres Referatu Misyjnego w Górze św. Anny. Pełni on rolę pośrednika pomiędzy misjonarzem przedstawiającym dziecko do programu i osobą adoptującą. Mając na względzie zadeklarowaną kwotę oraz inne preferencje przedstawione w deklaracji, Referat Misyjny wybierze i prześle dane dziecka oraz, w miarę możliwości, jego fotografię. Adres osoby wspierającej ucznia otrzyma misjonarz. Raz w roku będziemy informować wszystkich uczestniczących w programie o postępach w nauce dziecka. W miarę rozwoju programu będzie również możliwość utrzymywania kontaktu korespondencyjnego ze swoim podopiecznym.

Deklaracja do programu Dać im Nadzieję

Konta programów adopcyjnych dzieci w Burkina Faso, Togo i Malawi

REFERAT MISYJNY PROWINCJI ŚW.JADWIGI ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH
KLASZTORNA 6
47-154 GÓRA ŚW.ANNY

Bank Spółdzielczy Leśnica
Nr. Konta 18 8907 0008 2001 0000 2227 0001

Lub

Bank BGŻ BNP Paribas
Nr Konta: 62 1600 1462 1847 6991 7000 0121

Bardzo prosimy przy wpłacie podać numer BF dziecka lub jego imię i nazwisko

 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do Referatu Misyjnego:

ul. Klasztorna 6
47 – 154 Góra św. Anny

Tel.: (0-77) 463 09 26; 601 766 957