ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ CZYLI MISYJNY PROGRAM EDUKACYJNY

 Szczegóły programu edukacyjnego w TOGO
„CHCĘ CZYTAĆ PISAĆ I POMÓŻ”

 

Co to jest misyjny program edukacyjny?

Misyjny program edukacyjny to przyjęcie do swojego życia biednego dziecka z kraju misyjnego i zapewnienie mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarza mieszkającego daleko od siebie osoby, różniące się kulturą i zwyczajami, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo.

Kto pragnie wziąć udział w programie, zobowiązuje się do opłacenia kosztów jego kształcenia przez okres przynajmniej jednego roku.
Po upływie tego czasu, można przedłużyć swoje zobowiązanie wobec tego samego dziecka aż do ukończenia jego edukacji.

Dzieci do misyjnego programu edukacyjnego przedstawiają misjonarze franciszkanie. Na podstawie rozeznania w swoich placówkach misyjnych wybierają oni najbardziej potrzebujące: sieroty, półsieroty, dzieci, którym rodzice z powodu braku zdrowia czy bezrobocia nie są
w stanie zapewnić możliwości edukacji, a czasem nawet zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb. Misjonarze przesyłają do Referatu Misyjnego informacje o dziecku wraz z jego zdjęciem. W tej chwili są to dzieci i młodzież z placówki w Togo, gdzie pracuje O. Rafał Segieth
i O. Robert Jurzysta.

W misyjnym programie edukacyjnym udział może wziąć rodzina, osoby indywidualne, firmy, zakłady pracy, uczelnie, szkoły, klasy, kluby, przedszkola, stowarzyszenia lub inne grupy, które składają się na opłacanie nauki swego podopiecznego.

Koszty nauki jednego dziecka są zróżnicowane w zależności od kraju, rodzaju szkoły oraz sytuacji rodzinnej i osobistej dziecka. Osoba adoptująca deklaruje wpłatę na konto Referatu Misyjnego (z dopiskiem ADOPCJA T/…)równowartość od 60 Euro do 190 Euro (ok. 250zł.-750 zł) rocznie, w zależności od swoich możliwości. Wpłat w polskiej walucie można dokonywać w ratach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych. Udział w programie trwa od momentu złożenia deklaracji. Referat Misyjny przekazuje pieniądze misjonarzom co kwartał przelewem bankowym. Misjonarze osobiście opłacają koszty nauki w szkole oraz troszczą się
o zaspokojenie podstawowych potrzeb jak: dożywianie, ubranie, książki, przybory szkolne. Koszty organizacji i administracji programu pokrywane są z dobrowolnych dodatkowych ofiar.

Aby uczestniczyć w programie, należy wypełnić deklarację i złożyć ją bezpośrednio w biurze misyjnym lub przesłać ją na adres Referatu Misyjnego w Górze św. Anny. Pełni on rolę pośrednika pomiędzy misjonarzem przedstawiającym dziecko do programu i osobą adoptującą. Mając na względzie zadeklarowaną kwotę oraz inne preferencje przedstawione w deklaracji, Referat Misyjny wybierze i prześle dane dziecka w miarę możliwości, jego fotografię. Adres osoby wspierającej ucznia otrzyma misjonarz. Raz w roku będziemy informować wszystkich uczestniczących w programie o postępach w nauce dziecka. W miarę rozwoju programu będzie również możliwość utrzymywania kontaktu korespondencyjnego ze swoim podopiecznym.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać bezpośrednio w biurze referatu misyjnego.

 

Dane adresowe:

 

Referat Misyjny

Prowincji Św. Jadwigi

Zakonu Braci Mniejszych
ul. Klasztorna 6
47 – 154 Góra św. Anny

Tel.: (0-77) 463 09 26
Tel: (0-77) 463 09 27

e-mail: referatmisyjny.ofm@gmail.com
www.referatmisyjny.pl

Konto: Referat Misyjny Prowincji św. Jadwigi:

PLN  62 1600 1462 18 47 6991 7000 0121

EUR  60 1600 1156 1847 6991 7000 0020

z dopiskiem: „ADOPCJA” T/….

 

 

 

Szkolnictwo w Afryce

 

Szkoła podstawowa w TOGO trwa 6 lat,
jest podzielona na następujące okresy:

Okres pierwszy

CP 1 – pierwsza klasa

CP 2 – 2 klasa

Okres drugi

CE 1 – 3 klasa

CE 2 – 4 klasa

Okres trzeci

CM 1 – 5 klasa

CM 2– 6 klasa

Kontynuacją szkoły podstawowej są:

CEG- Gimnazjum i Liceum: Lata nauki są liczone w odwrotnym kierunku jak w Polsce.

6 – pierwsza klasa

5 – druga klasa

4 – trzecia klasa

3 – czwarta klasa

2 – piąta klasa

1 – szósta klasa

T – siódma klasa ( terminalna, maturalna).

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W MISYJNYM PROGRAMIE EDUKACYJNYM

„CHCĘ CZYTAĆ I PISAĆ – POMÓŻ”

 

Prosimy czytelnie wypełnić wszystkie poniższe rubryki i właściwe zaznaczyć

 

(Wypełnia FOM) Nr…………………..Kod……………….

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa instytucji……………………………………………………………………………………………………………….

Ulica i numer domu…………………………………………………………………………………………………………..

Kod…………………………. Miejscowość………………………………………………………………………………

Telefon………………………….Fax………………………………

e-mail: …………………………………………………..

Wykształcenie…………………………………………………………

Data urodzenia……………………… Język obcy………………………………

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów nauki biednego dziecka przez okres:

roku

szkoły podstawowej

szkoły średniej

przez cały czas nauki szkolnej

 

Dziewczyna                 Chłopiec

 

Wpłaty rocznej sumy stanowiącej równowartość ……………..Euro (od 60 do 190 Euro) będą dokonywane w ratach:

raz na rok

raz na kwartał

raz na miesiąc

 

Pieniądze proszę przekazywać na konto:

Referat Misyjny Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych

  1. Klasztorna 6

47 – 154 Góra św. Anny

Konto: Referat Misyjny Prowincji św. Jadwigi:

PLN  62 1600 1462 18 47 6991 7000 0121

EUR  PL60 1600 1156 1847 6991 7000 0020

z dopiskiem: „ADOPCJA” T/….

 

 

W przypadku zamiaru wycofania się z programu edukacyjnego przed upływem zadeklarowanego okresu, niezwłocznie poinformuję o tym Referat Misyjny.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Referat Misyjny Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych do celów misyjnych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

 

Miejscowość i data………………………………………………. podpis………………………………………………………………..

 

Wykaz instytucji biorących udział w programie
CHCĘ CZYTAĆ I PISAĆ POMÓŻ

 

Boguty-PiankiZespół Szkół
BrynicaPubliczna Szkoła Podstawowa
BrzezinySzkoła Podstawowa nr 1
Chróścice„Ochronka”
KluczborkPrywatny Gabinet Dermatologiczny
KrzyżanowiceS. P. im. Gustawa Morcinka
Ścinawka ŚredniaSzkoła Podstawowa im J. Iwaszkiewicza z oddz. Integr.
WrocławParafialny Zespół Caritas
ZdzieszowicePSP im. Ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach
ZgorzelecRóże Żywego Różańca