Z Santa Cruz do Trinidad
Od doświadczenia Krzyża do Wspólnoty Trójjedynego Boga Dnia 26 lutego w gazecie „El Deber” ukazała się informacja o zablokowaniu dróg dojazdowych do miasta Trinidad, odległego od Santa Cruz prawie 500 km. Protestujący domagali się od Zarządu Dróg koniecznego remontu, dzięki któremu polepszy się bezpieczeństwo kierowców, pasażerów i przechodniów.
Myślę, ze taki stan rzeczy w sposób symboliczny dotyczy także naszych codziennych relacji: brak dobrej komunikacji, szczególnie w rodzinach i we wspólnotach. Często u nas, na terenach misyjnych, ta sytuacja jest powodowana także bezrobociem, niesprawiedliwym podziałem dóbr materialnych, skutkiem gospodarki rabunkowej dóbr natury, co doprowadza do katastrof ekologicznych, co w ostatnim czasie na terenach Boliwii było bardzo widoczne (kolekta z V niedzieli Wielkiego Postu jest przeznaczona na powodzian).O tym stanie mówi nam ostatnie przesłanie Komisji Episkopatu Boliwii. Kwestia trudności komunikacyjnych, “blokowania dróg”, dotyczy także podziałów we wspólnocie chrześcijan, którzy mają różną wizję rzeczywistości doczesnej i wiecznej. W związku z powyższym możemy zadać sobie pytanie:
Jak przyczyniać się do jedności i wspólnoty w świecie pełnym podziałów i blokad?
Aby odpowiedzieć na postawioną kwestię przywołam tytuł mojego przesłania: “Z miasta Santa Cruz (Święty Krzyż) do miejscowości Trinidad (Trójca)”, co też w duchowym aspekcie oznacza “od doświadczenia Krzyża do wspólnoty, na wzór Jedności Osób Trójcy Świętej”. Trójca Trójca jest synonimem jedności. W Wielką Sobotę będziemy odnawiać przyrzeczenia chrzcielne złożone w imię Trójjedynego Boga. Jesteśmy
stworzeni na obraz Tego ( Rodz. 1,26 ), który tworzy doskonałą wspólnotę
osób, połączonych jedną naturą. Przez Sakrament Chrztu podobnie i my
zostaliśmy włączeni do rodziny Dzieci Bożych i do wspólnoty Kościoła. Między
innymi dlatego, życie w rodzinie i wspólnocie jest czymś bardzo naturalnym
2
nie tylko dla chrześcijan, ale dla każdego człowieka. Jednakże wspólnota z
Bogiem oraz ludźmi jest związana z ofiarą, którą symbolizuje Krzyże
Chrystusa.
Krzyż
W czasie Wielkiego Postu, w każdy piątek, podczas nabożeństwa Drogi
Krzyżowej, rozważamy Mękę Chrystusa. Jezus w drodze do Jerozolimy
ostrzegał swoich uczniów, że będzie wyśmiewany, prześladowany i odrzucony
ale trzeciego dnia zmartwychwstanie (Mt 20,18). Szczególne jednak
świadectwo o Jezusie wydał św. Paweł w Liście do Koryntian (1 kor 1,18-25) i
do Efezjan, który mówił: “On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo
zburzył rozdzielający je mur – wrogość” (Ef 2, 14-17).Warto o tej prawdzie
przypominać, szczególnie wtedy gdy kusiciel oferuje człowiekowi życie bez
Krzyża, bez ducha ofiary, poświęcenia, solidarności wobec bliźniego, bez
miłości i miłosierdzia, skłaniając dodatkowo ludzi słabych do odcięcia się od
źródła świętości, jakim jest Eucharystia. W tym kontekście Papież Franciszek,
podczas homilii wygłoszonej w kaplicy domu św. Marty powiedział: “Tylko
człowiek, który dźwiga Krzyż wraz z Chrystusem, prawdziwie należy do Niego.
W przeciwnym wypadku, odrzucając Krzyż, życie człowieka może cechować
pozór piękna czy dobra, ale nigdy nie będzie ono autentycznie Chrystusowe”.
Jestem głęboko przekonany, że gdy poddamy się natchnieniom i mocy
Ducha Pana – Miłości, Jedności i Pokoju, wtenczas będziemy w stanie
tworzyć autentyczna wspólnotę międzyludzką.
Pragnę podziękować Dobrodziejom Misji za okazana pomoc duchowa i
materialna. Tym, którzy zorganizowali bal misyjny na Górze Św. Anny, jak i w
mojej rodzinnej parafii. Dzieciom z Zawadzkiego i Borek Wielkich za
nadesłane ofiary dla dzieci w domu św. Klary w Cuatro Cañadas, i na
budującą się kuchnie dla dzieci w szkole im. O. Grzegorza Lucjana Rudolla,
OFM. Jestem przekonany, ze te ofiary przyczyniają się w jakiś sposób do
otwierania nowych dróg prowadzących do wspólnoty z naszym z Bogiem w
Chrystusie, i do wspólnoty rodzinnej, duchowej, i społecznej.
Niech to kolejne przezywanie tej wielkiej tajemnicy naszej wiary,
doprowadzi nas do ponownego spotkania z Panem, który za nas umarł i
Zmartwychwstał, ale także i spotkania miedzy nami, abyśmy byli Jego
radosnymi świadkami gdziekolwiek będziemy.
Błogosławionych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
+ Antoni Bonifacy Reimann, OFM
Wikariat Apostolski Ñuflo de Chávez, Bolivia
Concepción, Wielkanoc 2018